راهــــبران آوای تولــــید پویـــــا

PROTOGEL CH-T


ترکیب متعادلی از پروتئینهای شیر می باشد که در تولید انواع پنیرهای سنتی با انعقاد آنزیمی و اسیدی کاربرد دارد .مانند تولید انواع پنیرهای اولیه ،پنیرهای آنزیمی رسیده مانند پنیرهای تبریزی ، پنیرهای آنزیمی تازه مانند  پنیرهای تازه و کوآرگ و در تولید پنیرهای اسیدی مانند پنیرهای لاکتیکی کاربرد دارد و موجب افزایش قابل توجه راندمان تولید پنیر و کاهش قابل توجه قیمت پنیر تولید شده می گردد و در عین حال موجب افزایش کیفیت بافتی و طعمی پنیر تولید شده می گردد. به طوری که در تولید پنیر لاکتیکی با افزودن 1/5 درصد از این ترکیب به شیر 3 درصد ، موجب ایجاد پنیر با کیفیت بافتی و طعمی عالی و عطر طبیعی و سنتی پنیر بدون وجود طعم های اضافی با راندمان 3/8 شیر به ازای یک کیلو پنیر می گردد. و یا با افزودن 3 درصد از این پروتئین به شیر ، راندمان تبدیل را از 5/5 به 3 ( به ازای هر کیلوگرم پنیر نهایی مقدار 3 کیلوگرم شیر مصرف می گردد) کاهش می دهد .نظرات