راهــــبران آوای تولــــید پویـــــا

پایدار کننده ی دوغ V8


یک ترکیب بسیار متناسب و مطلوب از استابلایزرها و صمغ ها و کازئین می باشد که موجب ایجاد ویسکوزیته و بافت و احساس دهانی بسیار مطلوب در دوغ تولید شده می گردد . مزیت آن کاهش قیمت تمام شده ی دوغ با استفاده حداقلی از ماست دوغ می باشد به طور مثال می توان با 30 درصد ماست یا دوغ را با کیفیت طعمی و غلظت دوغ 55 تا 60 درصد ماست تولید کرد . البته این استابلایزر در فرمولاسیون تولید دوغ مستقیم و فرمول های خاص هم کاربرد دارد .

قیمت : 0 تومان


نظرات